BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Yayın İlkeleri
PDF Yazdır e-Posta

 

 

 

 

TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

(TÜBAR)

 

TÜBAR, bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir.

Derginin dili Türkçe (bütün lehçeleriyle)’dir. Ancak metnin dörtte biri ölçüsünde “genişletilmiş özet” (expended abstract) bulunması kaydıyla İngilizce yazılar da kabul edilebilir. Her iki dilde de yazılmış makalelerin başında 150-200 kelimelik Türkçe öz ve İngilizce abstract bulunmalıdır.

 

AMAÇ: TÜBAR, Türklük Bilimi alanlarında (kültür, dil, edebiyat, tarih, siyasî tarih, bilim ve sanat tarihi, toplumbilim, felsefe vb.) yapılan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına ve kamuoyuna duyurmak maksadıyla yayımlanmaktadır.

 

MUHTEVA: TÜBAR’da yayımlanacak yazılarda, alanında bir boşluğu doldurmak, mevcut bilgilere yenilerini eklemek, yeni ve özgün bir bilgi ortaya koymak, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendirmek veya onlara değişik bir bakış açısı getirmek, çeşitli eser ve şahsiyetleri tanıtmak amacıyla yazılmış olmak gibi nitelikler aranır.

 

YAYIN ŞARTLARI:

1. Yazılar, daha önce başka bir yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş olmamalıdır.

2. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler; toplantı ve niteliği belirtilerek yayımlanmayacağı beyanıyla kabul edilebilir.

3. Yazılar, önce yayım kurulu tarafından yayım ilkelerine; amaç, konu, muhteva, yazım kurallarıyla ilgili hususlar açısından incelendikten sonra, uygun görülürse, Danışma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, bilimsel çalışmalarıyla o alanda tanınmış üç hakeme gönderilir. Hakemlerin ikisinden olumlu rapor alan yazılar, basılmak üzere sıraya konur. Hakemlerin isimleri gizli tutulur; raporlar beş yıl süreyle saklanır. Yazarlar; hakemlerin ve yayım kurulunun istek, tavsiye ve uyarılarını dikkate alırlar. Ancak katılmadıkları hususlara ve hakem kararlarına, gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda editör, başka bir hakemin görüşüne başvurabilir.

4. Yayın Kurulu, biçimle ilgili olarak düzeltmeler ve değişiklikler yapabilir. Hakem görüşleri alındıktan sonra yazarın müracaatı hâlinde yazısının yayımlanıp yayımlanmayacağı kendisine bildirilir.

5. “Yayın Tanıtım ve Değerlendirme” yazıları hakeme gönderilmez. Ancak bu yazılarda da bilimsel kurallara uyulmalıdır.

 

YAZIM KURALLARI

1. Başlık: Yazının içeriğini yansıtır nitelikte olmalı, 10 kelimeyi geçmemeli; tamamı büyük harflerle ve koyu karakterlerle 11 punto ile yazılmalıdır. (Hizalama: ortadan – girinti yok –, aralık: önce 102 nk, sonra 6 nk, satır aralığı: tek)

2. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Başlıktan sonra sağa dayalı, soyadın tamamı büyük harfle olmak üzere unvanıyla birlikte 11 punto olarak yazılmalıdır. (Hizalama: sağdan – aralık: önce 6 nk, sonra 6 nk; satır aralığı: tek). Yazarın kurumu, ileti (el-mek) adresi, dipnot (*) olarak (9 punto) gösterilmelidir.

3. Öz: 10 punto ile yazının başında, konuyu kısa ve öz bir biçimde ifade eden 150-200 kelimelik bir “öz” bulunmalı; onun altına, 3-8 kelimeden oluşan “anahtar kelimeler” yazılmalıdır. Anahtar Kelimeler ibaresi koyu karakterlerle kelimelerin ilk harfleri büyük olarak yazılmalı (Hizalama: iki yana, girinti soldan 1 cm, paragraf girintisi 1 cm, aralık önce ve sonra 3 nk, satır aralığı tek)

4. Yabancı Dilde Başlık: Türkçe öz ve “Anahtar Kelimeler”in altına Türkçe başlığın İngilizcesi (title) koyu karakterlerle 10 punto (Hizalama: ortadan, soldan girinti 1 cm – paragraf girintisi yok, aralık: önce ve sonra 6 nk – satır aralığı: tek)

5. Yabancı Dilde Öz (abstract) Türkçe Öz ve Anahtar Kelimeler’in İngilizce çevirisi (keywords) eklenmelidir. “Abstract” ibaresi koyu karakterlerle ilk harf büyük yazılmalı (Hizalama: iki yana, girinti soldan 1 cm, aralık: önce ve sonra 3 nk, satır aralığı: tek, 10 punto) Keywords ibaresi koyu karakterlerle ilk harfleri büyük olarak koyu puntoyla yazılmalı.

6. Sayfa Yapısı: Sayfa yapısı menüsünden girilerek sayfa, 17,5-24,5 cm ebadında, Kenar boşlukları: Üst-Alt-Sağ-Sol: 3 cm, Cilt payı yeri: Sol, olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

(Hizalama: iki yana yaslı, girinti yok; ilk satır, soldan 1 cm, aralık önce-sonra 6 nk, satır aralığı: tek, yazı karakteri, times new roman 11 punto)

7. Başlıklandırma: ana, ara ve alt başlıklar aşağıdaki gibi olmalıdır.

ANA BAŞLIK/Makale Başlığı (A. Yazım Kuralları, 1. Başlık) maddesine bakınız

Ara Başlık (İlk harfleri büyük olarak koyu karakterle, devamında yazı olmadan)

Alt başlık: (İlk harfleri büyük olarak koyu karakterle, başlıktan sonra üst üste iki nokta konarak devamında yazı ile)

8. Makale Metni: PS formatıyla, Ofis/Word 2003 ve üstü programlarla yazılmış olmalıdır. Metnin gerektirdiği durumlarda, fontlar ayrıca bir dosya hâlinde verilmek kaydıyla, çevriyazı harfleri kullanılabilir Türkçe ve yabancı dilde “öz”, yabancı dilde başlık ile “Kaynakça” metni dışında kalan yazının tamamı (ara ve alt başlıklar dahil) 11 punto ile blok girinti olmadan paragraf girintisi 1 cm, paragraf aralığı önce ve sonra 6 nk, satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır.

b. Konuyu yeterince ifade edebilir, makul ölçüde ve okunabilir olmak kaydıyla, hacim sınırlaması yoktur.

c. “Giriş”, “Sonuç” gibi başlıklar kullanıp kullanmama, yazarın tercihine ve konunun gereğine bağlıdır. Sistematik bir düzen sağlamak maksadıyla ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Ara ve alt Başlıkların tamamı koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük devamı küçük harflerle yazılmalıdır.

ç. Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar eğik harflerle, metin içi alıntılar ise “eğik harflerle ve tırnak içinde” yazılmalıdır. Üç satırı geçen aynen alıntılar, eğik harflerle ve soldan 1 cm blok olarak içeriden verilmelidir. Vurgulamak ve dikkat çekmek için koyu karakter kullanılmamalıdır.

d. Çizelge, tablo, fotoğraf vb. malzeme, bilimsel kurallara uygun olarak hazırlanmalı; kolay anlaşılır ve yalın olmalı, yeterli açıklaması bulunmalıdır. “Tablo 1”, “Şekil 1” gibi yazılar ve bu yazıların devamı olan kısa açıklamalar 10 punto ile tablo veya şeklin altında ortalanarak verilmelidir. Tablo içindeki yazılar 10 punto karakter ile yazılmalı, ayrıca, tablolar düzenlenmeye elverişli olmalıdır. Tabloların numaralandırılmasında, yazı tipi metne uydurularak Word’ün otomatik numaralandırması kullanılabilir.

İmla, Dil ve Üslup

Özel imlâ gerektirmeyen durumlarda, TDK Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır. Dil ve ifade yönünden,   bilimsellik dışı unsurlar bulunmamalıdır.

Kaynak Gösterme (Atıf)

1. Sadece zorunlu açıklamalarda sayfa altı dipnot kullanılmalı, diğer atıflar metin içinde gösterilmelidir. Metin içinde kaynak gösterirken parantez işareti içinde olacak şekilde (Yazarın soyadı, Yayın yılı: sayfa numarası) yazılmalıdır.

Örnek: (Kut, 1999: 16)

Soyadı almayanların yaygın adı yazılmalıdır.

Örnek: (Muallim Naci, 1297: 213)

Soyadı aynı olan yazarları birbirinden ayırmak için isimlerinin ilk harfi de verilmelidir.

(Ş. Tekin, 2001: 151), (T. Tekin, 2006: 91)

2. Aynı konuda birden fazla kaynağa atıf yapılacaksa, aralara noktalı virgül (;) konmalıdır

Örnek: (Karabulut, 2007: 194; Köksal, 2005: 87)

3. İki yazarlı çalışmalara değinilirken araya boşluk olmadan tire (-) işareti konmalıdır.

Örnek: (Koraş-Baykoca, 2000: 211)

İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra (vd.) kısaltması konmalıdır.

Örnek: (Kaplan-Engünün vd., 1982: 532)

4. Aynı yazara ait, aynı yıl içinde birden fazla esere atıf yapılacaksa “1949/1:, 1949/2:” biçiminde gösterilmelidir, kaynakçada da aynı şekilde belirtilmelidir.

Örnek: (Bilgegil, 1981/1), (Bilgegil, 1981/2)

5. Atıf yapılan eser -ansiklopedi vb.- birden fazla ciltten oluşuyorsa (:) işaretinden sonra, kaçıncı cilt olduğu belirtilmelidir.

Örnek: (Köprülü, 1967: 5/213)

6. El yazması bir eser kaynak gösterilecekse yazar adından sonra (yz.) kısaltması verilmeli, iki noktadan sonra gerekiyorsa varak / sayfa numarası belirtilmeli; tam künye kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek: (Nef’î yz.: 45b)

7. Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken metin içinde kısaltma yapılarak verilmeli, açılımı kaynakçada gösterilmelidir.

Örnek: (BOA Mühimme 15: 25)

8. Dipnot açıklamalarında atıf yapılacaksa orada da aynı usul takip edilmelidir.

Örnek: Bu konuda geniş bilgi için bk. Levend, 1984: 189-207; Dilçin, 1983: 296; Kut, 2000: 87-93.

9. Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

Örnek: Aktaş (2013: 69), bu hususu…

10. İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir:

Örnek: Süleyman Nazif (1925: 40, Bilgegil 1979: 27’den).

11. Kişisel görüşmeler, metin içinde soyadı ve tarih belirtilerek gösterilmeli, ayrıca kaynaklarda da belirtilmelidir.

12. İnternet adreslerinde ise mutlaka kaynağa erişim tarihi belirtilmeli ve bu adresler, önce yazının başlığı yazılarak kaynaklar arasında da verilmelidir.

Örnek: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (Erişim tarihi: 20.06.2017)

Kaynakça Düzenleme

1. Metnin sonunda, yazarların soyadına göre sıralanmalıdır. Soyadı tamamen büyük harflerle, virgülden sonra İlk harfi büyük olacak şekilde isim yazılmalıdır. İsim birden fazla ise yaygın olarak kullanılan isim yazılmalı diğerinin baş harfi büyük harfle nokta konarak verilmelidir.

(Hizalama: İki Yana Yaslı, 10 punto, 1 cm asılı, paragraf aralığı önce ve sonra 3 nk)

Soyadı Kanunu’ndan önceki eserlerde yazarın adı esas alınmalıdır.

2. Bir yazarın birden fazla eserine yer verilecekse yayım tarihi eski olandan yeni olana doğru sıralanmalıdır.

Kitap kaynakçası örneği:

TİMURTAŞ, Faruk K. (1977), Eski Türkiye Türkçesi (XV. Yüzyıl, Gramer-Metin-Sözlük), (varsa baskı sayısı), İÜEF Yay., İstanbul.

b) Makaleler, bildiriler ve ansiklopedi maddeleri için: Yazar soyadı, adı, kaynağın yayın tarihi -yazar adıyla tarih arasına virgül konulmaksızın- tarih (parantez içinde), makale / bildiri / madde başlığı (“tırnak içinde”), süreli yayın / bildiri kitabı / ansiklopedi adı (italik), belliyse cilt (C), sayı (S), sayfa(lar) (s.). Yayımlanmış bildirilerde de bildiri kitabının basım tarihi (yıl) ile birlikte sempozyum / kongre vb. toplantının düzenleniş tarihi de bulunmalıdır. Yayımlanmamış bildirilerde bildirinin sunum tarihi, toplantıyı düzenleyen kurum, toplantının düzenleniş günleri belirtilmelidir.

Makale kaynakçası örneği:

LEVEND, Agâh Sırrı (1965), “Lâmiî’nin Ferhad u Şirin’i”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1964, s. 85-126.

      Bildiri kaynakçası örneği:

KOZ, M. Sabri (2004), “Belli Mahlaslar Üzerinden Şiir Söyleme Geleneği ve Türkiye’de Yazılan Alevi-Bektaşi Cönk ve Mecmualarındaki Hatâî Mahlaslı Şiirler”, I. Uluslararası Şah İsmail Hatâyî Sempozyumu Bildirileri, 9-10-11 Ekim 2003, Haz.: Gülağ Öz, ATO Yay., Ankara, s. 184-217.

Ansiklopedi maddesi örneği:

KÖYMEN, M. Altay (1983), “Turan, Osman”, Türk Ansiklopedisi, C. 32, MEB Yay., Ankara, s. 2.

c) El yazması eserler için eserin yazarı belliyse önce yazar adı, parantez içinde “yazma” kısaltması olarak (yz.) ibaresi, sonra sırasıyla eserin adı (italik), bulunduğu kütüphane, koleksiyon ve numarası ve -gerekiyorsa- sayfa numaraları yazılmalıdır.

El yazması eser örneği:

a) Mecmua-i Eş’âr (yz), Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, Nu. 5335.

b) Âlî b. Mustafa (yz), Nasîhatü’s-selâtîn, Millet Kütüphanesi, Şer’iyye, Nu. 611.

E. Yazıların Gönderilmesi ve Takibi:

1. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmış yazılar, ileti http://dergipark.gov.tr/tubar adresi üzerinden gönderilebilir.

2. Gelen her yazı öncelikle editörlük tarafından muhteva ve şekil bakımından -ana ilkelere uygunluk açısından- incelendikten sonra geciktirilmeden üç hakeme gönderilir. Gelen hakem raporlarında düzeltme teklifi varsa durum yazara bildirilir. Üç hakemden ikisinden olumlu rapor alan ve varsa hakem düzeltmeleri tamamlanarak iki olumlu rapora tamamlanan yazılar “yayına hazır yazı” kabul edilir. Yayına hazır yazılar yayımlanmak üzere sıraya konur. Hakem adları ve yazar adları karşılıklı olarak dergimizde mahfuzdur ve açıklanmaz.

3. Yazıların bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarına aittir.

  

İleti:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Dergi genelağ adresi:

www.tubar.com.tr

 

TÜBAR’ın tarandığı dizinler

TÜBAR is indexed and abstracted by

·         CSA Sociological Abstracts http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=socioabs-set-c

·         EBSCO Academic Complete Search  http://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-

·         journals.pdf

·         LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts  http://www.csa.com/ids70/serials_source_list.php?db=llba-set-c

·         MLA Modern Language Association http://www.mla.org/bib_contact

·         ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı

·         UPD (Ulrich’s Periodicals Directory) 


 

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915