BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Genel Bakış
PDF Yazdır e-Posta

 

TÜRKLÜK BİLİMİ

 

ARAŞTIRMALARI

 

(TÜBAR)

 

   

JOURNAL

 

OF

 

 

 TURKOLOGY RESEARCH

   

uluslararası hakemli dergi

 

 

 international peer reviewed journal
   

               

Yılda iki sayı yayımlanır

 

Biannual

 

Basılı ISSN: 1300-7874 

ELEKTRONİK DERGİ ISSN 2564-6915  

 

TÜBAR, bahar ve güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa, Türkçe olarak yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

 

A.        AMAÇ: TÜBAR, Türklük Bilimi alanlarında (kültür, dil, edebiyat, siyasî tarih, bilim ve sanat tarihi, toplumbilim, felsefe vb.) yapılan bilimsel çalışmaları bilim dünyasına ve kamuoyuna duyurmak maksadıyla yayımlanmaktadır.

 

B.        MUHTEVA: TÜBAR’da yayımlanacak yazılarda, alanında bir boşluğu doldurmak, mevcut bilgilere yenilerini eklemek, yeni ve özgün bir bilgi ortaya koymak, daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendirmek veya onlara değişik bir bakış açısı getirmek, çeşitli eser ve şahsiyetleri tanıtmak amacıyla yazılmış olması gibi nitelikler aranır.

 

C.        YAYIN ŞARTLARI:

1. Yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak için kabul edilmemiş olması gerekir.

2.      Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, toplantı ve niteliği belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

3.      Yazılar, önce yayım kurulu tarafından yayım ilkelerine; amaç, konu, muhteva, yazım kurallarıyla ilgili hususlar açısından incelendikten sonra, uygun görülürse, Danışma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda, bilimsel çalışmalarıyla o alanda tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerden olumlu rapor alan yazılar, basılmak üzere sıraya konur. Hakemlerin isimleri gizli tutulur; raporlar beş yıl süreyle saklanır. Yazarlar; hakemlerin ve yayım kurulunun istek, öneri ve uyarılarını dikkate alırlar. Ancak katılmadıkları hususlara ve hakem kararlarına, gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda editör, başka bir hakemin görüşüne başvurabilir.

4.      Yayın Kurulu, biçimle ilgili olarak düzeltmeler ve değişiklikler yapabilir. Hakem görüşleri alındıktan sonra yazarın müracaatı hâlinde yazısının yayımlanıp yayımlanmayacağı kendisine bildirilir.

5.      “Yayın Tanıtım ve Değerlendirme” yazıları hakeme gönderilmez. Ancak makale kurallarına uyulur.

6.      Yayına kabul edilmeyen yazıların bir sureti istek hâlinde yazara iade edilir.

 


 

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915