BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-21-2007BAHAR
Yukari

SAYI-21-2007BAHAR

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -21- 5-6
Doç. Dr. Mehmet AÇA

Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği

The Tradition ofalong  the Taking Epic Teller and the Storyteller to Hunting in South Siberian Turks

7-16
Dr. Birol AZAR

Sözlü Kültür, Tarihi Gerçek ve Saltukname Örneği

Verbal Culture, Historical Reality And Sample Of Saltukname

17-27
Dr. Hasan BAĞCI

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve  Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

An Evaluation of the Attitudes of the Candidates of Teacher of Turkish Towards Written Expression and the Courses of Expression

29-61
Arş. Gör Aslı BÜYÜKOKUTAN

Muğla Yöresi Alevî Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler

Beliefs and Practices Releated to Death in Alevi Turkmenswho Live in the Region of Muğla

   63-86
Dr. Genç Osman GEÇER

Sokak Çocuğu Tipi Yaratmada Argo Tercihi ve Romanlara Yansıması

The Preference of Slang on The Creation Process of Street Boys and its Reflection on Novels

87-108
Prof. Dr. Adnan İNCE

“Kuyu Cadısı” ve Düşündürdükleri

The “Well-Witch” and its Connotation

109-122
 Dr. Mustafa KALKAN

Sovyetler Döneminde Kazakların Göç Hareketleri ve Anadolu’da (Altay Köyü’nde) İskân Edilişleri

Emigration Movements of the Kazakh Turks During Soviet Era And Their Settlement in Anatolia (The Village of Altay)

   123-141
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞ

Özbek Türkçesinde –gän/-kän, -ķän Sıfat-fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş –gänlig/-känlig, -ķänlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller

The Verbal Adjectıve Affıx “–gän/-kän, -kän” In Uzbek Turkısh -gänlig/-känlig, -känlig form Broadened By Derıvatıonal Affıx And Morphemes (Fıgures) Referıng To The Uses In Turkey Turkish

143-167
Yrd. Doç. Dr. Salih ÖZKAN

1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde’nin Demografik Yapısına Etkisi

The Exchange of Turkish and Greek Population in 1923 and its Effects on Niğde’s Demographic Distribution

169-178
Arş. Gör Özer ŞENÖDEYİCİ

Nef’î Biyografisine Ek

Appandix for Nef’i’s Bibliyography

179-200
 YAYIN TANITIM 
Arş. Gör. Kaplan ÜSTÜNERGelibolulu Mustafa Âlî’nin Menşeü’l-İnşâ Adlı Eserinin Yayımı Üzerine201-202
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞTürklük Bilimi Araştırmaları(Tübar) Yazılar Dizini (1-20 sayılar)203-221
 

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915