BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-22-2007GUZ
Yukari

SAYI-22-2007GUZ

İÇİNDEKİLER

 
Sayfa
Nâzım H. POLATTakdim -22-5-7
 Dr. Abdullah ACEHAN

  Tanzimat Fermanı’ndan Bugüne Edebî Sür­gün

The Lıterature Exiles and the People Who Were Sent to Exile From the Tanzimat Re­formse in  Up to Now.

9-27
 Doç. Dr. H. Dilek BATİSLAM

 Tarih ve Kültür Kaynağı Olarak Hasb-i Hâller

History and Cultur Source Like Hasb-i Hâl”s

29-42
 Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL

 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Olduk­ları Öğrenme Stillerine Göre Kavram Öğ­renme Düzeylerinin İncelenmesi

Examining of The Concept Learning Levels According to Prospective Teachers’ Learning Styles

43-63
 Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇOLAK

 Nasreddin Hoca’yla İlgili Bazı Anlatma­larda Mitolojik Unsurlar

In the Mythology Nasreddin Hodja

65-74
 Yrd. Doç. Dr. Hatice İÇEL

 Türkiye ve Azerbaycan’da Mâni ve Bil­mece Türü Arasındaki İlişkiler

Relatıons Between Manis (Quatraıns)  and Riddles in Turkey and Azerbaıjan

   75-85
 Yrd. Doç. Dr. Adnan R. KARABEYOĞLU

 Orhon Yazıtları’nda bol- ve er- Fiilleri Üze­rine

On the Verbs Bol- and Er- in Orkhon Runıc  Inscrıptıons

87-100
 Arş. Gör. Oğuz ÖCAL

 “Dönemeçte” Romanında Yapı ve Tema

Structure and Themes in the Novel of Döne­meçte

101-117
 Arş. Gör. Nurgül SUCU

 Sâlim ve Muhâvere-i Rind ü Zâhid Adlı Eseri

Sâlim and His Opus Named Muhâvere-i Rind ü Zâhid

   119-148

 Yrd.Doç.Dr. Mustafa TALAS

Yrd. Doç. Dr. Yaşar KAYA

 Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları

Cultural Results Of Globalızatıon

149-162
 Arş. Gör. Ahmet TANYILDIZ

 Uzun Firdevsî ve “Münâzara-i Seyf ü Ka­lem’’i

Uzun Firdevösî and Whom Seyf ü Kalem

163-188
 Dr. İbrahim TÜZER

 “Üç Frenk Havası’’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel

The Death and İsmet Özel to Modern Hu­man From ‘Üç Fırenk Havası’

189-202
 Yrd. Doç. Dr. Erol ÜLGEN

 Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılan­lar

A Martyr  in the Korean War and Posthu­mous Remarks

203-215
  YAYIN TANITIM 
 Yrd. Doç. Dr. Hamdi DOĞAN Ermeni Olaylarının Önemli Bir Safhası Olan Kürt Musa Bey Olayı (1883-1890) ile İlgili Önemli Bir Eser217-220
 Yrd. Doç. Dr. Hikmet KORAŞTürk Lehçeleri Grameri221-223
 Yrd. Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ İsmailîler Tarihi İçin Önemli Bir Eser ve İki Çevirisi225-227
 

 

Hakem Listesi (146.57 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915