BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-28-2010GUZ
Yukari

SAYI-28-2010GUZ

   

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 
  Sayfa/Page
Nâzım H. POLAT

Takdim -28-

Editorial -28-

11-1213-14
Doç. Dr. Ali AKARLehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi

Old Turkey Turkish in Terms of the Formations and Steps of a Dialect

15-29

Yrd. Doç. Dr. N. Durak AKSOY/Dr. Halis Adnan ARSLANTAŞ

Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet 

Nation, Nationality and Nation-State

31-39
Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER

Cumhuriyet Devri Ortaöğretimindeki Sanat Tarihi Müfredatının Değerlendirilmesi

The Evaluation of Secondary School Art History Syllabus in the Republic Era

41-55
Yrd. Doç. Dr. İsrafil BABACAN

Şeyh Galib’in Gazellerinde “Vâsûht” Tarzı Aşkın İzleri

The Reflections of “Vâsûht” Type of Love On Şeyh Gâlib’s Ghazels

57-68
Öğr. Gör. M. Ziya BAĞRIAÇIK

Dîvan Şiirinde Anomilerin Temsiline Dair Bir Örnek: Dâstân-ı Giriftârî-i Zenbâre Be Dâm-ı Mekkâre

An Example for the Representation of Anomies in Divan Poem: Dâstân-ı Giriftârî-i Zenbâre Be Dâm-ı Mekkâre

69-77
Yrd. Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ

Saraybosna ve Anadolu’daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine

An Explanation about the Similarities of Some Anatolian and Sarajevo Folk Songs

79-116
Yrd. Doç. Dr. Şerife ÇAĞIN

II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Çıkmış Olan Mizah Gazeteleri -Edeb Yahu-

The Humor Gazettes Published in İzmir During the II Meşrutiyet Period-Edeb Yahu-

117-144
 Prof. Dr. Yakup ÇELİK

 İmparatorluk Döneminde Denizciliğimiz: Ova’dan Okyanusa Turgut Reis

Our Maritime  in The Imperial Era: The Captain Turgut, from Plain to Ocean

 145-154
Okt. Dilek ÇETİNDAŞ

Hüzünlü Bir Aşkın Biyografik Okuması: Şükûfe Nihal ve Yakut Kayalar

The Biographic Reading of a Sad Love Affair: Şükûfe, Nihal and Yakut Kayalar

155-169
Doç. Dr. Faruk ÇOLAK

Yerle İlgili Bazı Atasözleri ve Deyimlerin Mitolojik Bağlantısı

The Mitological Relationship  of Some Idioms and Proverbs with Place Names/ Ground

171-181
Öğr. Gör. Pelin EKŞİ

Türkiye’de Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış

A General Overview of the Published Articles on Nogai in Turkey

183-190
Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER

İşgal Sonrası Bosna-Hersek’te Göç Olgusunun Vatan Gazetesine Yansımaları

The Reflections of Immigration in Bosnia and Herzegovina to the Vatan Newspaper after the Occupation

191-205
Esma Dumanlı KADIZADE

Bir Eleştirmen Olarak Fethi Naci

Fethi Naci as a Critic

207-218
Dr. Yaşar KALAFAT

Göklen Türkmenleri (=Türkmenistan) Halk İnançlarındaki Ölüm Temasına Dair Bazı Karşılaştırmalar

Some Comparisons on the Death Theme in the Peoples’ Beliefs of Göklen Turkmen

219-230
Yrd. Doç. Dr. Beyhan KANTER

Eylül Romanında Estetize Edilmiş Kimlikler

The Aesthetized Identities in the Eylül Novel

231-243
Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Kerkük ve Musul’un Tarihî Coğrafyası

The Historical Geography of Kerkük and Musul

245-260
Yrd. Doç. Dr. Bilal KIRIMLI

Elif Şafak’ın Romanlarında Milliyet ve Türklük Algısı

Perceptions of Nationality and Being a Turk in the Elif Şafak’s Novels

261-281

 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU/Arş. Gör. M. Sait TÜZEL

 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi

The Types of Literacy of the 21st Century, Changing Text Comprehension and Turkish Teaching

 283-298

Dr. Sedat MADEN

Arş. Gör. Erhan DURUKAN

İstasyon Tekniğinin Yaratıcı Yazma Becerisi Kazandırmaya ve Derse Karşı Tutuma Etkisi

The Effects of Station Technique on Creative Writing Ability and Its Attitudinal Effect on Turkish Lesson

299-312
Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL

Varoluşsal Sorunlar, Birey ve Yeni Hayat

The Problems of Existentiality, Individual and the New Life

313-324
Yrd. Doç. Dr. Seval ŞAHİN

Yeni Kitab” Dergisi Üzerine

About Yeni Kitab Magazine

325-340
Yrd. Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR

Ayvalık Türk Ocağı ve Etkinlikleri

The Turkish Ocak of Ayvalık and Its Activities

341-362
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Lehistanlıların İstanbul’da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya’ya Lejyon Gönderme Girişimleri

Polish Lobby Activities in Istanbul and their Efforts to Send Legions to the Caucasus

363-393
Prof. Dr. Vahit TÜRK

Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri

Inter Dialectics Connections and a Nevâî Work in the Oguz Turkish

395-408
Yrd. Doç. Dr. Alptekin YAVAŞ

Anadolu Selçuklu Banilerinin Politik Yaşamlarıyla Mimari Faaliyetleri Arasındaki İlişkiler

The Relationships between Political Life and Architectural Activities of Anatolian Seljuk Patronages

409-417
    
 YAYIN TANITIM/BOOK REVIEW  
Yrd. Doç. Dr. Zeki CAN“Sırat Köprüsü Sultan Galiyev”419-422
Öğr. Gör. Ramis KARABULUT“Anadolu ve Suriye’de Seyahat Hatıraları”423-427
Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK“Türkçenin Söz Dizimi”429-432
Arş. Gör. Seda ÖZBEK“Klasik Türk Edebiyatının Peşinden”433-436
 

 

Hakem Listesi (185.93 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915