BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

The Journal of Türklük Bilimi Araştırmaları is indexed by ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA Modern Language Association, CSA Sociological Abstracts, LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, EBSCO Academic Complete Search.

Anasayfa Articles TUBAR SAYI-29-2011BAHAR
Articles
Up

SAYI-29-2011BAHAR

İÇİNDEKİLER

CONTENTS

 
  Sayfa/Page

Nâzım H. POLAT

Takdim –29-

Editorial –29-

11-1213-14

Prof. Dr. Ali Berat ALPTEKİN

Çukurovalı Âşıkların Dilinde 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı

The 1974 Cyprus Peace Operation in the Words of Ashiks from Çukurova

15-26

Yrd. Doç. Dr. Bayram BAŞ

Söz Varlığı İle İlgili Çalışmalarda Kullanılacak Ölçütler

The Criteria Used in the Studies on Word Property

27-61

Öğr. Gör. Dr. Ahmet BENZER

Tanıtmalıkların Dili ve Yeniden Düzenlenmesi

The Language of the Prospectuses and Its Rearrangement

63-73

Doç. Dr. Bekir ÇINAR

XVI. Yüzyıl Tezkirecilerinin Şiir Seçimlerindeki Orijinallik

The Originality in XVI Th Century Biographers’ Poetry Selections

75-90

Öğr. Gör. Hacı ÇOBAN

Arami Göçleri

The Aramic Migrations

91-102

Arş. Gör. Neşe DEMİRCİ

“Mitoloji ve Şiir”in İzinde Ahmet Midhat Efendi’nin Mitolojiye Dair Görüşleri

The Thoughts of Ahmet Midhat Efendi about Mythology through “Mythology and Poetry”

103-120

Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU

TDK Yazım Kılavuzu’nu Geliştirmeye Dönük Bir İnceleme

An Investigation to Develop the Dictionary of Spelling of Turkish Linguistic Society (TDK)

121-143

Okt. Gökhan EŞEL

Demokrat Parti Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinde Basın Sansürü ve Pulliam Davası

The Press Censorship and Pulliam Case on Turkish-American Affairs at the Period of Democratic Party

145-162

Dr. Mehmet GÜNEŞ

XX. Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin’in Hikâyelerine Yansıması

The Reflections of the XX Century Political and Ethnic Clashes in Balkans on Omar Seyfiddin’s Stories

 163-187

Esma Dumanlı KADIZADE

Hüseyin Cöntürk ve Yeni Eleştiri

Hüseyin Cöntürk and New Criticism

189-199

Okt. Derya KILIÇKAYA

Albay Chabert ile Akif Bey’in Karşılaştırılması

A Comparative Study on “Colonel Chabert” and “Akif Bey”

201-212

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözlü Anlatımlarının Düşünceyi Geliştirme Teknikleri Açısından İncelenmesi

The Analysis of the Pre-Service Turkish Language Teachers Speaking Techniques on the Basis of Improving the Thinking Process

213-226

Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Kültürler Arası Öğrenme Üzerine Bir Kavram-Model Denemesi ve Türkçe Ders Kitapları

Turkish Books and an Attempt to Develop an M Conceptual Model On The Basis of Intercultural Learning

227-260

Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL

Yaratıcı İnsan-Sıradan İnsan ve “Bağışla Onları” Romanı

Creative Human-Ordinary Human and the Novel Forgive Them

261-274

Yrd. Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Alâiye Sancağının İdarî Yapısı ve Nüfus Durumu

The Administrative Structure and Population of Alâiye in the Second Half of the XIX th Century

275-291

Dr. İbrahim İmran ÖZTAHTALI

Şerh Geleneği ve Lâmi’î’nin Şerh-i Dibace-i Gülistan’ı

Annotation Tradition and Lâmi’î’s Şerh-i Dibace-i Gülistan

293-302
   

Arş Gör. Dr. Banu ÖZTÜRK

Tanzimat Yazarlarına Göre Hatırat Türü

The Genre of Memoir According to Tanzimat Authors

303-317 

Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Ziya Gökalp’ın “İslamiyet ve Asrî Medeniyet I-II” Adlı Makalesi Üzerinde Bir İnceleme ve Metin

Ziya Gokalp’s "Contemporary Islam and Civilization I-II" in the Paper and a Study on the Text

319-340

Yrd. Doç. Dr. Adem SEZER

Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Türk Dünyası Coğrafyasının Öğretimi

Teaching of Turkish World Geography at Secondary Geography Classes in the Republican Era

341-373

Doç. Dr. A. Faruk SİNANOĞLU

Müslüman Arap Medeniyetinin İnşası Bağlamında Cahiliye Dönemi Toplumsal Yapıda Ortaya Çıkan Değişmeler

The Changes Appeared in the Structure of the Society during the Construction of Islam Civilization in the Period of Illiterateness

375-385

Doç. Dr. Mustafa TALAS

Sivil Toplum Kuruluşları ve Türkiye Persfektifi

Non Governmental Organizations and the Perspectives of Turkey

387-401

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜZER

İkinci Yeni Şiiri'nde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı

At The Poetry of İkinci Yeni (The Second New), the Perception of the Urban as a Habitat

403-420

Arş. Gör. Filiz Meltem UÇAR

Çağatay Türkçesinde Sınırlama Hâli

The Case of Limitation in Chagatay Turkish

421-445

Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK

Meram’da Tarihî Su Değirmenleri

Historical Watermills at Meram

447-460

Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNLÜ

Modern Araştırmacının Klâsik Hikâyeye Bakışı Üzerine Değerlendirmeler

An Evaluation on the Classic Short Story from the Perspective of a Modern Researcher

461-474

Yrd. Doç. Dr. Orhan YAZICI

Hazaraların Menşei ile İlgili Yeni Bir Görüş

A New Opinion with Regard to the Origin of Hazaras

475-492

Yrd. Doç. Dr. Veli Savaş YELOK

Özbek Şiirinde Müstebit Devrin Eleştirisi (Erkin Vâhidov’un Şiirleri Esasında)

Criticism of the Despotic Era: The Case of Uzbek Poetry (Based on Erkin Vahidov’s Poems)

493-518

Yrd. Doç. Dr. Aktan Müge YILMAZ

Masal Dünyasındaki Çoban

The Shepherd in the World of Tale

519-531

J. HATLAS-M. ZYROMSKIÇev. Yrd. Doç. Dr. Ramazan ADIBELLİ

Bucak’taki Gagauzların Hayatında Din

The Religion in a Life of Gagauz in Budjak

533-550
   
 YAYIN TANITIM/BOOK REVIEW  

Öğr. Gör. Hacı ÇOBAN

“Sikkelerin Işığında Eski Çağ Tarihi”551-554
 

 

Hakem Listesi (63.58 kB)
Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915