BAR

Türklük Bilimi Araştırmaları

TÜBAR (Türklük Bilimi Araştırmaları); ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS Index (Academia Social Science İndex) MLA (Modern Language Association), ve EBSCO (Academic Complete Search) dizinleri tarafından taranmaktadır.

  Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) makale takip sistemine geçti. Dergiyi takip etmek ve derginin yeni sistemine abone olmak için http://dergipark.gov.tr/tubar ağ adresinden ulaşabilirsiniz.

Anasayfa Makaleler TUBAR SAYI-31-2012BAHAR
Yukari

SAYI-31-2012BAHAR

     

     

                   İÇİNDEKİLER

                 CONTENTS

 
  Sayfa/Page

 

Nâzım H. POLAT

Takdim –31-

Editorial –31-

9-10

11-12

Yrd. Doç. Dr. Soner AKPINAR

Mickey Spillane ve Kemal Tahir’in “Mike Hammer” Serilerinin Biçimsel Karşılaştırılması

Formative Comparation of Mickey Spillane’s and Kemal Tahir’s “Mike Hammer” Series

13-30

Yrd. Doç. Dr. Cemile ARIKOĞLU ÜNDÜCÜ

Doç. Dr. Fahri TÜRK

Kamu Hayatında Türk Kadını

Turkish Women in Public Life

 

 

31-53

Doç. Dr. HÜSEYİN CANYAŞ

Dr. F. ORKUNT CANYAŞ

Osmanlı’dan Günümüze Misyonerlerin Kültürel Alandaki Faaliyetleri

The Cultural Activities of the Missionaries from the Ottomans to the Present Time

55-75

Yrd. Doç. Dr. Recep DÜNDAR

Prof. Dr. Mesut AYDIN

3924 Nolu Cizye Defterine Göre Kıbrıs Eyaleti Baf ve Kukla Kazalarında Gayrimüslimler (H.1061/M.1650-51)

Non-Muslims in Baf and Kukla Towns at Cyprus Province According to Jizya Inventory number 3924

77-98

Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER

Bosna-Hersek’ten Hilal-i Ahmere Maddî Yardımlar: Misbah Mecmuası Örneği (1912-1914)

Financial Aids from Bosnia and Herzegovina to Ottoman Red Crescent Association: Sample of Misbah Journal (1912-1914)

99-110

Yrd. Doç. Dr. Rezan KARAKAŞ

“Devlet Ana” Romanına Nakşedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri

The Language of Dede Korkut, Style and Various Cultural Peculiarities in Devlet Ana Novel (mother state)

111-127

Burcu KARAKAYA

Garîb’in Yûsuf u Züleyhâ’sı

Yusuf u Zuleyha of Garib

129-168

Yrd. Doç. Dr. Emel KAYA GÖZLÜ

“Betimleyici Tıp Terimi” Kavramı ve Eski Anadolu Türkçesiyle Yazılmış Tıp Metinlerindeki Betimleyici Terimler

The Concept of “Descriptive Medical Terms” and DescriptiveTerms in Medicals Texts Written in Old Anatolian Turkish

169-178

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL

Metin Neşrinin Ana Esasları

Basic Principles of Text Publication

179-209

Yeliz OKAY

Türk Halkbilimi ve Etnografya Tarihi Açısından ‘Türk Etnografya Dergisi’

Turkish Journal of Ethnography as a Source for Turkish Folklore and History of Ethnography

211-222

Dr. İbrahim İmran ÖZTAHTALI

Bursa’nın İlk Gazetecisi Murad Emrî Efendi ve Bursa Gazetesi

The First Journalist in Bursa: Murad Emrî Efendi and the Newspaper “Bursa”

223-237

Doç. Dr. A. Faruk SİNANOĞLU

Asena SİNANOĞLU

21. Yüzyıl Malatya’sında Batıl İnançlar

Superstition in the 21st Century Malatya

239-257

Yrd. Doç. Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

An Investigation of Second Year Primary School Students Library User Levels

259-274

Yrd. Doç. İbrahim ŞAHİN

İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi

Recently Epigraphic Determined Documents Belonging to Ancient Turks in İçel/Gülnar

275-300

Yrd. Doç. Dr. Keziban TEKŞAN

Atasözlerinin Dil Bilgisi Öğretiminde Kullanılabilirliği

The Use of Proverbs in Teaching Grammar

301-322

Yrd. Doç. Dr. Osman YILDIZ

Eflatun Cem Güney’in Sivas’taki Dernekçilik Faaliyetleri

Eflatun Cem Güney's Association ship Activities in Sivas

323-335

Yrd. Doç. Dr. Süheyla YÜKSEL

Yahya Kemal’in Şiirinde Bir Duygu İfadesi Olarak “Yaz” ve ‘Geçmiş Yaz’ Üzerine

About “Summer” and “Last Summer” as Expressions of Emotion in Yahya Kemal’s Poems

337-352

 YAYIN TANITIM/BOOK REVIEW  

Kemal BOZOK

Türk Dünyası Edebiyatları Roman I

353-355

Doç. Dr. Hikmet KORAŞ

Türkiye Karaçayları ve Dilleri

357-359

 

 

 

 

 

 

 

Display Num 
Powered by Phoca Download

BASILI DERGİ

ISSN 1300-7874

ELEKTRONİK DERGİ

ISSN 2564-6915